Có thể theo dõi các giao dịch mở không?

Có thể theo dõi các giao dịch mở không?Category: QuestionsAuthor "atunod"Có thể theo dõi các giao dịch mở không?
Avataratunod asked 4 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 4 months ago

Có. Tất cả các giao dịch mở có thể được xem trên biểu đồ, nằm trong mục “Lịch sử”.

Xêp hạng
( No ratings yet )