Có thể theo dõi các giao dịch mở không?

Có thể theo dõi các giao dịch mở không?Category: QuestionsCó thể theo dõi các giao dịch mở không?
atunod asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Có. Tất cả các giao dịch mở có thể được xem trên biểu đồ, nằm trong mục “Lịch sử”.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading