Có thể sử dụng bot hoặc tự động hóa các quy trình giao dịch?

Có thể sử dụng bot hoặc tự động hóa các quy trình giao dịch?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Có thể sử dụng bot hoặc tự động hóa các quy trình giao dịch?
Avatarequloho asked 2 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 months ago

Tất cả giao dịch tự động trên nền tảng đều bị cấm.

Xêp hạng
( No ratings yet )