Có thể rút tiền từ tài khoản demo không?

Có thể rút tiền từ tài khoản demo không?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Có thể rút tiền từ tài khoản demo không?
Avataretares asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Bạn không thể rút tiền từ tài khoản demo. Tài khoản demo được tạo nhằm mục đích để đào tạo và thực hành cho người dùng trong khi giao dịch.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options