Có thể rút tiền từ tài khoản demo không?

Có thể rút tiền từ tài khoản demo không?Category: QuestionsCó thể rút tiền từ tài khoản demo không?
etares asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn không thể rút tiền từ tài khoản demo. Tài khoản demo được tạo nhằm mục đích để đào tạo và thực hành cho người dùng trong khi giao dịch.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading