Có thể rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch không?

Có thể rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch không?Category: QuestionsCó thể rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch không?
edefokaz asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Có. Sau khi giao dịch với khoản tiền thưởng, người dùng có thể rút tiền thưởng từ tài khoản. Doanh thu sẽ bằng với số tiền thưởng nhân với đòn bẩy.
Doanh thu giao dịch phụ thuộc trực tiếp vào quy mô của tiền thưởng:

  • trong trường hợp số tiền thưởng ít hơn 50% tổng số tiền nạp, đòn bẩy của giao dịch hiện tại là 35.
  • nếu phần tiền thưởng từ 50% trở lên, đòn bẩy tương ứng là 40.
Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading