Có thể rút tiền đã nạp trước đó từ tài khoản mà chưa bắt đầu giao dịch không?

Có thể rút tiền đã nạp trước đó từ tài khoản mà chưa bắt đầu giao dịch không?Category: QuestionsCó thể rút tiền đã nạp trước đó từ tài khoản mà chưa bắt đầu giao dịch không?
equloho asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Có, bạn có thể rút tiền. Nếu người dùng nạp tiền vào tài khoản và sau đó sớm quyết định rút tiền ra, thì tổng của tất cả các giao dịch sẽ không thể quá bán so với giá trị số tiền gửi. Vì thế, hoa hồng rút tiền sẽ là 10%. Khi rút tiền, người dùng sẽ nhận được thông báo về việc bị tính phí. Điều đáng chú ý là khoản phí này rất hiếm khi phải trả, trừ những trường hợp ngoại lệ. Điều này có thể do phí giao dịch cao hơn khi phương thức thanh toán mà người dùng sử dụng để rút tiền chưa tồn tại trên hệ thống. Bạn có thể tự tìm hiểu các điều khoản rút tiền trong Phần 7 của Thỏa thuận khách hàng.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading