Có nhất thiết phải cung cấp tài liệu để rút tiền không?

Có nhất thiết phải cung cấp tài liệu để rút tiền không?Category: QuestionsCó nhất thiết phải cung cấp tài liệu để rút tiền không?
ekuhihowy asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Thực tế, hệ thống bảo mật trong một số trường hợp có thể đưa ra yêu cầu về hình ảnh hoặc ảnh scan trang đầu tiên của hộ chiếu. Bạn có thể được yêu cầu gửi thêm tài liệu bổ sung. Có thể là hình ảnh thẻ ngân hàng, ảnh trong hộ chiếu ở vị trí mở rộng, được cầm trên tay hoặc ảnh chụp màn hình từ ví điện tử. Tất cả điều này là cần thiết để đảm bảo rằng đây không phải là hành động gian lận và các thông tin, tài liệu được gửi thực sự thuộc về chủ sở hữu của tài khoản đã tạo.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading