Có cách nào để giao dịch, đồng thời rút tiền mà không cần xác minh?

Có cách nào để giao dịch, đồng thời rút tiền mà không cần xác minh?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Có cách nào để giao dịch, đồng thời rút tiền mà không cần xác minh?
Avataretares asked 3 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 months ago

Nếu quản trị trang không yêu cầu xác minh, người dùng có thể giao dịch và rút tiền mà không cần xác minh tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn được yêu cầu xác minh tài khoản, việc rút tiền sẽ bị giới hạn cho đến khi bạn xác minh tài khoản thành công. Bạn cũng sẽ không thể thưc hiện được giao dịch.

Xêp hạng
( No ratings yet )