Có cách nào để giao dịch, đồng thời rút tiền mà không cần xác minh?

Có cách nào để giao dịch, đồng thời rút tiền mà không cần xác minh?Category: QuestionsCó cách nào để giao dịch, đồng thời rút tiền mà không cần xác minh?
etares asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Nếu quản trị trang không yêu cầu xác minh, người dùng có thể giao dịch và rút tiền mà không cần xác minh tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn được yêu cầu xác minh tài khoản, việc rút tiền sẽ bị giới hạn cho đến khi bạn xác minh tài khoản thành công. Bạn cũng sẽ không thể thưc hiện được giao dịch.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading