Bộ Giải thưởng được hình thành như thế nào?

Bộ Giải thưởng được hình thành như thế nào?Category: QuestionsBộ Giải thưởng được hình thành như thế nào?
Avatarenoqyro asked 4 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 4 months ago

Toàn bộ giải thưởng của giải đấu được hình thành từ số phần trăm của tất cả người dùng đã đóng góp giải đấu. Đó là chi phí khi người dùng đăng ký và mua hàng.
Tỷ lệ đóng góp có thể ghi rõ trong các điều kiện của giải đấu.
Mỗi giải đấu đảm bảo có một bộ giải thưởng.

Xêp hạng
( No ratings yet )