Bản chất của giao dịch UP là gì?

Bản chất của giao dịch UP là gì?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Bản chất của giao dịch UP là gì?
Avataravyceg asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Đây là một giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận cho người dùng nếu giá đóng cửa cao hơn giá bán buôn khi giao dịch được mở.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options