Bản chất của giao dịch UP là gì?

Bản chất của giao dịch UP là gì?Category: QuestionsAuthor "avyceg"Bản chất của giao dịch UP là gì?
Avataravyceg asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Đây là một giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận cho người dùng nếu giá đóng cửa cao hơn giá bán buôn khi giao dịch được mở.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading