Bản chất của giao dịch UP là gì?

Bản chất của giao dịch UP là gì?Category: QuestionsBản chất của giao dịch UP là gì?
avyceg asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Đây là một giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận cho người dùng nếu giá đóng cửa cao hơn giá bán buôn khi giao dịch được mở.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading