Bản chất của giao dịch DOWN là gì?

Bản chất của giao dịch DOWN là gì?Category: QuestionsAuthor "ebyxuxup"Bản chất của giao dịch DOWN là gì?
Avatarebyxuxup asked 4 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 4 months ago

Một giao dịch như vậy sẽ có lợi nhuận nếu giá đóng cửa, ngược lại, thấp hơn giá khi giao dịch được mở.

Xêp hạng
( No ratings yet )