Bản chất của giao dịch DOWN là gì?

Bản chất của giao dịch DOWN là gì?Category: QuestionsBản chất của giao dịch DOWN là gì?
Avatarebyxuxup asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Một giao dịch như vậy sẽ có lợi nhuận nếu giá đóng cửa, ngược lại, thấp hơn giá khi giao dịch được mở.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options