Bản chất của giao dịch DOWN là gì?

Bản chất của giao dịch DOWN là gì?Category: QuestionsBản chất của giao dịch DOWN là gì?
ebyxuxup asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Một giao dịch như vậy sẽ có lợi nhuận nếu giá đóng cửa, ngược lại, thấp hơn giá khi giao dịch được mở.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading