Bản chất của giao dịch DOWN là gì?

Bản chất của giao dịch DOWN là gì?Category: QuestionsBản chất của giao dịch DOWN là gì?
Avatarebyxuxup asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Một giao dịch như vậy sẽ có lợi nhuận nếu giá đóng cửa, ngược lại, thấp hơn giá khi giao dịch được mở.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading