Bản chất của giao dịch DOWN là gì?

Bản chất của giao dịch DOWN là gì?Category: QuestionsBản chất của giao dịch DOWN là gì?
Avatarebyxuxup asked 3 weeks ago
1 Answers
AvatarТодор Бърдарски Staff answered 3 weeks ago

Một giao dịch như vậy sẽ có lợi nhuận nếu giá đóng cửa, ngược lại, thấp hơn giá khi giao dịch được mở.

Xêp hạng
( No ratings yet )